0

Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

 

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim t.j (Slavomíra Davidová Popík, primaeshop.sk, Zemplínska Široká 160, IČO: 52145727,číslo OŽP .Vydal OU Michalovce, číslo Ž.r.:840-25512 ) a kupujúcim predovšetkým v oblasti predaja domácich potrieb a módných doplnkov uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.primaeshop.sk

Predávajúci

Primaeshop s.r.o.

Zemplínska Široká 160, 072 13

IČO:52420086

DIČ:2121026600

IČ DPH: nie je platca DPH

email: primaeshop@primaeshop.sk

tel: 0919 351 530

 

Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala a odoslala elektronický objednávkový formulár.

Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

 

 

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

 

Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretej osobe ani ich zverejňovať. Predávajúci ich využije len na plnenie kúpnej zmluvy. Údaje kupujúceho sú spracovávané a uchovávané v zmysle v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o  ochrane osobných údajov v platnom znení. Záväznou objednávkou kupujúci dáva súhlas predávajúcemu spracovávať osobné údaje potrebné pri plnení kúpnej zmluvy do doby, kým kupujúci nepodá písomný nesúhlas so spracovaním osobných údajov. Kupujúci ma takisto právo na prístup k svojim osobným údajom a právo meniť ich.

 

 

III. Objednávanie

 

Odoslaním objednávky si záväzne objednávate tovar. Podmienkou správneho priebehu kúpnej zmluvy sú pravdivo vyplnené osobné údaje a ostatné náležitosti objednávky.  

Objednávka, ktorú zašle kupujúci musí byť potvrdená predávajúcim, až po zaslaní tohto potvrdenia objednávky kupujúcemu sa stáva objednávka záväznou. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu zaslaný potvrdzujúci email na emailovú adresu, zadanú pri registrácií. O priebehu spracovávania objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom emailu.

Kupujúci má možnosť sa oboznámiť s celkovou sumou objednávky vrátane poplatku ešte pred odoslaním objednávky.

 

 

IV. Zásady a podmienky spracúvania osobných údajov 

 

Zmluvné strany sa zaväzujú pri spracúvaní osobných údajov dodržiavať práva, povinnosti a  zodpovednosť im vyplývajúce v zmysle zákona č.122/2013   o  ochrane osobných údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov.

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zásadách a podmienkach spracúvania osobných údajov:

Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rozsahu a za podmienok ustanovených v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky a v tejto Zmluve.

Predávajúci je oprávnený spracúvať len tie údaje, ktoré zodpovedajú účelu ich spracúvania, pričom má povinnosť, okrem iného:

  • spracúvať osobné údaje len na určené účely;
  • spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;
  • udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené;
  • spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so Zákonom;
  • spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so Zákonom, ani inými právnymi predpismi a ani ich neobchádza.

Predávajúci je oprávnený pre účely plnenia tejto Zmluvy vykonávať len operácie, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie účelu spracúvania osobných údajov a ktoré zahŕňajú spracovanie a odoslanie objednávky kupujúceho na jeho zadanú adresu. Za týmto účelom majú zamestnanci Predávajúceho možnosť nahliadnutia do osobných údajov nachádzajúcich sa v databázach kupujúceho, majú možnosť vykonávať ich spracúvanie; v rámci výkonu ich práce pre účely plnenia Zmluvy.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa kupujúci zaväzuje poskytovať Predávajúcemu správne a aktuálne osobné údaje, tým nie je dotknutá zodpovednosť dotknutých osôb za pravdivosť poskytnutých osobných údajov.

Za bezpečnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá Predávajúci tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Predávajúci sa za týmto účelom zaväzuje prijať primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov v informačnom systéme a to formou a za podmienok stanovených Zákonom.

Predávajúci a jeho zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb sú povinní zachovávať o nich mlčanlivosť, povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných zákonov.

Predávajúci sa zaväzuje preukázateľne poučiť vlastné oprávnené osoby o ich právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich z platných právnych predpisov, ako aj o zodpovednosti v prípade ich porušenia.

Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne oznámiť, každý prípad podozrenia úniku, straty, zničenia, zneužitia alebo iného nenáležitého nakladania s osobnými údajmi.

Predávajúci vymaže osobné údaje užívateľa z databázy na základe požiadavky emailom alebo telefonicky. 

 

V.  Ceny  a  platobné podmienky

 

Všetky ceny v internetovom obchode sú aktuálne, platné a uvádzané s DPH. Platba za tovar môže byť uhradená najneskôr pri preberaní tovaru kupujúcim. Ak sa jedná o platbu predom, tovar je odosielaný hneď pri pripísaní sumy na účet predávajúceho. Kupujúci si môže vybrať spôsob platby z nasledujúcich:

  • platba prevodom na bankový účet predávajúceho
  • na dobierku pri preberaní tovaru
       

VI.  Odstúpenie od zmluvy

 

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar do štrnástich dní (14 dní) podľa ustanovenia  § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa(zákon č. 102/2014 Z. z.) pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov  Kupujúci je oprávnený bez udania  dôvodu odstúpiť od zmluvy do strnástich (14) pracovných dní od prevzatia tovaru, ak kupujúci včas a riadne informoval podľa § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa(zákon č. 102/2014 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu nepoškodený a úplný tovar, ktorý je nepoužitý, pôvodnom obale, vráti predávajúci za takýto tovar už zaplatenú kúpnu cenu uvedenú v záväznej objednávke  v lehote do 14 dní od  dátumu odstúpenia vráteného tovaru predávajúcemu  a to  na účet  kupujúceho alebo poštovou poukážkou.

Náklady na odstúpenie znáša odstupujúci.

Tlačivo na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy (STIAHNÚŤ TLAČIVO) 

 

 

VII. Dodacie podmienky

 

Miestom dodania tovaru je  adresa uvedená v objednávke kupujúcim. Kupujúci je taktiež oprávnený prevziať tovar osobne v sídle, resp. mieste podnikania predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu do 7 pracovných dní  po prijatí objednávky .

 

VIII. Záručné podmienky

 

Záručné podmienky sa riadia platnými právnymi predpismi SR a Reklamačným poriadkom predávajúceho. Doklad o kúpe tovaru slúži ako záručný list. 

 

IX. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi  predávajúcim Primaeshop a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy napr. ec.europa.eu. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na primaeshop.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

Činnosť predávajúceho podlieha kontrole nasledujúceho orgánu dozoru

Názov a adresa orgánu dozoru

Slovenska obchodná inšpekcia

Prievozska 32, 827 99 Bratislava 27

IČO: 17331927

Kontaktnou e-mailovou adresou  je primaeshop@primaeshop.sk. Primaeshop však odporúča kontaktovanie prostredníctvom jej kontaktného formulára. 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 29.10.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, nevzťahuje sa na staré objednávky.

 

 

 

V Michalovciach schválil: Milan Popík