0

Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

 

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim t.j (Slavomíra Davidová Popík, primaeshop.sk, Zemplínska Široká 160, IČO: 52145727) a kupujúcim predovšetkým v oblasti predaja domácich potrieb a módných doplnkov uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.primaeshop.sk
 

Predávajúci

Slavomíra Davidová

Zemplínska Široká 160, 072 13

IČO:52145727

DIČ:

IČ DPH: nie je platca DPH

email: primaeshop@primaeshop.sk

tel: 0919 351 530

 

Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala a odoslala elektronický objednávkový formulár.

Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

 

 

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

 

Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretej osobe ani ich zverejňovať. Predávajúci ich využije len na plnenie kúpnej zmluvy. Údaje kupujúceho sú spracovávané a uchovávané v zmysle v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o  ochrane osobných údajov v platnom znení. Záväznou objednávkou kupujúci dáva súhlas predávajúcemu spracovávať osobné údaje potrebné pri plnení kúpnej zmluvy do doby, kým kupujúci nepodá písomný nesúhlas so spracovaním osobných údajov. Kupujúci ma takisto právo na prístup k svojim osobným údajom a právo meniť ich.

 

 

III. Objednávanie

 

Odoslaním objednávky si záväzne objednávate tovar. Podmienkou správneho priebehu kúpnej zmluvy sú pravdivo vyplnené osobné údaje a ostatné náležitosti objednávky.  

Objednávka, ktorú zašle kupujúci musí byť potvrdená predávajúcim, až po zaslaní tohto potvrdenia objednávky kupujúcemu sa stáva objednávka záväznou. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu zaslaný potvrdzujúci email na emailovú adresu, zadanú pri registrácií. O priebehu spracovávania objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom emailu.

Kupujúci má možnosť sa oboznámiť s celkovou sumou objednávky vrátane poplatku ešte pred odoslaním objednávky.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu Tovaru uvedenú na internetovej stránke Predávajúceho www.primaeshop.sk pri Objednávkach všetkých Tovarov pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená chybne. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť Akceptáciu Objednávky (prijatie objednávky na spracovanie), t.j. stornovať resp. zrušiť Objednávku pred uzavretím Kúpnej zmluvy v prípade:

 • chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku tovaru uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho www.primaeshop.sk
 • z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti Tovaru
 • z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa tovaru
 • z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v cene Tovaru uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho www.primaeshop.sk alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho www.primaeshop.sk
 • z dôvodu, že nie je možné dodať tovar v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok; pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak napr. na inom plnení. O stornovaní, resp. zrušení Objednávky Predávajúcim z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho emailom, a to na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené/ú pri vypĺňaní Objednávky.

 

 

IV. Zásady a podmienky spracúvania osobných údajov 

 

Zmluvné strany sa zaväzujú pri spracúvaní osobných údajov dodržiavať práva, povinnosti a  zodpovednosť im vyplývajúce v zmysle zákona č.122/2013   o  ochrane osobných údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov.

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zásadách a podmienkach spracúvania osobných údajov:

Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rozsahu a za podmienok ustanovených v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky a v tejto Zmluve.

Predávajúci je oprávnený spracúvať len tie údaje, ktoré zodpovedajú účelu ich spracúvania, pričom má povinnosť, okrem iného:

 • spracúvať osobné údaje len na určené účely;
 • spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;
 • udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené;
 • spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so Zákonom;
 • spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so Zákonom, ani inými právnymi predpismi a ani ich neobchádza.

Predávajúci je oprávnený pre účely plnenia tejto Zmluvy vykonávať len operácie, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie účelu spracúvania osobných údajov a ktoré zahŕňajú spracovanie a odoslanie objednávky kupujúceho na jeho zadanú adresu. Za týmto účelom majú zamestnanci Predávajúceho možnosť nahliadnutia do osobných údajov nachádzajúcich sa v databázach kupujúceho, majú možnosť vykonávať ich spracúvanie; v rámci výkonu ich práce pre účely plnenia Zmluvy.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa kupujúci zaväzuje poskytovať Predávajúcemu správne a aktuálne osobné údaje, tým nie je dotknutá zodpovednosť dotknutých osôb za pravdivosť poskytnutých osobných údajov.

Za bezpečnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá Predávajúci tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Predávajúci sa za týmto účelom zaväzuje prijať primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov v informačnom systéme a to formou a za podmienok stanovených Zákonom.

Predávajúci a jeho zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb sú povinní zachovávať o nich mlčanlivosť, povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných zákonov.

Predávajúci sa zaväzuje preukázateľne poučiť vlastné oprávnené osoby o ich právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich z platných právnych predpisov, ako aj o zodpovednosti v prípade ich porušenia.

Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne oznámiť, každý prípad podozrenia úniku, straty, zničenia, zneužitia alebo iného nenáležitého nakladania s osobnými údajmi.

Predávajúci vymaže osobné údaje užívateľa z databázy na základe požiadavky emailom alebo telefonicky. 

 

V.  Ceny  a  platobné podmienky

 

Všetky ceny v internetovom obchode sú aktuálne, platné a uvádzané s DPH. Platba za tovar môže byť uhradená najneskôr pri preberaní tovaru kupujúcim. Ak sa jedná o platbu predom, tovar je odosielaný hneď pri pripísaní sumy na účet predávajúceho. Kupujúci si môže vybrať spôsob platby z nasledujúcich:

 • platba prevodom na bankový účet predávajúceho
 • na dobierku pri preberaní tovaru
     

VI.  Odstúpenie od zmluvy

 

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar do siedmich dní (7 dní) podľa ustanovenia §12 ods.1 zákona 108/200 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov  Kupujúci je oprávnený bez udania  dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich (7) pracovných dní od prevzatia tovaru, ak kupujúci včas a riadne informoval podľa § 10  zákona č. 108/200 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu nepoškodený a úplný tovar, ktorý je nepoužitý, nepoškodenom pôvodnom obale, vráti predávajúci za takýto tovar už zaplatenú kúpnu cenu uvedenú v záväznej objednávke  v lehote do 15 dní od  dátumu  doručenia vráteného tovaru predávajúcemu  a to  na účet  kupujúceho  

 

 

VII. Dodacie podmienky

 

Miestom dodania tovaru je  adresa uvedená v objednávke kupujúcim. Kupujúci je taktiež oprávnený prevziať tovar osobne v sídle, resp. mieste podnikania predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v čo najkratšej dobe po prijatí objednávky (spravidla do 7 pracovných dni)

 

VIII. Záručné podmienky

 

Záručné podmienky sa riadia platnými právnymi predpismi SR a Reklamačným poriadkom predávajúceho. Doklad o kúpe tovaru slúži ako záručný list. 

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 29.10.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

V Michalovciach schválil: Slavomíra Davidová