0

Reklamačný poriadok

1.Úvodné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťah medzi Predávajúcim a  Kupujúcim, ktorý sa pri uplatňovaní reklamácie spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v  znení neskorších predpisov, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a  ustanoveniami tohto reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na vybavovanie reklamácií v  zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Zákon o  ochrane spotrebiteľa“) zákona č. 102/202014 o  ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a  zásielkovom predaji v  znení neskorších predpisov ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.

Kupujúcim môže byť:

  • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
  • fyzická osoba, ktorá kupuje tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
  •  

2. Zodpovednosť za vady

Predávajúci má zodpovednosť za vady, ktoré ma tovar pri prevzatí a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby. Záručná doba predstavuje dobu v  dĺžke trvania 24 mesiacov na predaný tovar. Záručnú dobu 24 mesiacov nie je možné uplatniť na taký tovar, kedy samotná povaha tovaru predurčuje rýchle opotrebenie a  neumožňuje tovar dlhšie užívať (spotrebovanie tovaru).

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak tovar zavedie do prevádzky tretia osoba, záručná doba začína plynúť až dňom zavedenia do prevádzky treťou osobou,  avšak najneskôr do 3 týždňov odo dňa prevzatia od Predávajúceho.

Záručná doba neplynie počas uplatňovania právo zo zodpovednosti za vady, až do doby, keď Kupujúci po vybavení reklamácie bol povinný vec prevziať. Ak výsledkom reklamácie bola výmena tovaru za nový tovar, začne plynúť nová záručná doba .

Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa neuplatnili v  záručnej dobe.

V prípade, že Predávajúci ponúka k  tovaru iný tovar bezodplatne, Predávajúci nezodpovedá za prípadné vady tohto tovaru. AK Predávajúci je si vedomý vád tovaru ponúkaného bezodplatne, je povinný upozorniť Kupujúceho na vady tovaru. Ak ma takýto tovar vady, je Kupujúci oprávnený tovar vrátiť avšak bez nároku na taký nový tovar. Ak Kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu celé plnenie z  uzatvoreného zmluvného vzťahu (aj tovar získaný bezodplatne v  prípade, kedy bol súčasťou predaja tovaru.

Záruka počas záručnej doby sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré vznikli nesprávným zaobchádzaním (praním, sušením a pod.)

 

3. Spôsob vybavovania reklamácie

Kupujúci si uplatňuje právo na opravu tovaru, v  mieste podnikania dodávateľa.

Právo na výmenu tovaru, odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo na zľavu si Kupujúci uplatňuje v  mieste podnikania Predávajúceho.                         

Kupujúci je povinný reklamovať zakúpený tovar, na ktorom bola zistená vada bezodkladne u  predávajúceho, inak Kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady.

Pri uplatňovaní reklamácie má Kupujúci povinnosť predložiť platný doklad o  kúpe tovaru a  inú dokumentáciu súvisiacu s  kúpou tovaru, ak bola poskytnutá, na preukázanie, že tovar bol zakúpený u  Predávajúceho prostredníctvom webovej stránky.

Predávajúci je povinný vydať doklad o  uplatnení reklamácie (vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim - email, písomná podoba), presne popísať predmet reklamácie a  poučiť Kupujúceho o  jeho právach. V  prípade uplatnenia reklamácie prostredníctvom diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný doručiť Kupujúcemu potvrdenie o  reklamácií tovaru ihneď; ak nie je možné doručiť potvrdenie ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s  dokladom o  vybavení reklamácie. Predávajúci alebo záručný servis vydá Kupujúcemu potvrdenie o  uplatnení reklamácie vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim (email, písomná podoba). Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady popísané v  predmete reklamácie.

Predávajúci alebo záručný servis je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr 3 dní od začiatku reklamačného konania, ak je však nutné zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré uplatní zo svojich práv v  zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo Záručný servis reklamáciu vybaví ihneď, v  odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. V  prípade, že reklamácia nebude vybavená do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania, Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Po ukončení reklamačného procesu Predávajúci informuje Kupujúceho mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami tak, aby došlo k doručeniu tejto informácie.

Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe stanoviska znalca, záručného servisu alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v  tom prípade, že Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od zakúpenia tovaru. Predávajúci nemá právo žiadať od Kupujúceho úhradu nákladov spojenú s odborným posúdením.

Ak Kupujúci uplatní reklamáciu po 12 mesiacoch od zakúpenia tovaru a Predávajúci reklamáciu zamietol, v  doklade o  vybavení reklamácie je Predávajúci povinný uviesť komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. V  prípade, že Kupujúci odošle tovar na odborné posúdenie, Predávajúci znáša všetky náklady spojené s  odborným posúdením a  to aj v prípade zamietnutia reklamácie. Všetky náklady je povinný Predávajúci uhradiť kupujúcemu do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Ak prostredníctvom odborného posúdenia preukáže Kupujúci zodpovednosť Predávajúceho za vadu, reklamáciu môže byť uplatnená znova. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť zamietnutá.

Záručná doba počas vykonávania odborného posudzovania je pozastavená.

Kupujúci nemá právo na uplatnenie záruky na vady, o  ktorých bol upozornený predávajúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

Kupujúci má právo na bezplatné, včasné a  riadne odstránenie vady, ktorú je možno odstrániť. O  spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci alebo Záručný servis, pričom vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu. Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru alebo súčasti namiesto odstránenia vady, ak Predávajúcemu tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu alebo závažnosť vady.

Kupujúci má nárok na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy, v  prípade, že vadu nemožno odstrániť, a  ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať. Ak sa jedná o  odstrániteľnú vadu, ale Kupujúci nemôže riadne výrobok užívať pre opätovné vyskytnutie vady po oprave má právo na výmenu tovaru alebo môže odstúpiť od zmluvy. Za opätovné vyskytnutie vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide o  odstrániteľné vady, ale pre väčší počet vád nemôže Kupujúci riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá bráni Kupujúcemu riadne tovar užívať.

Kupujúci má nárok na primeranú zľavu z  ceny, ak sa jedna o  neodstrániteľnú vadu, ale tovar je možné riadne užívať.

Prepravné náklady súvisiace s  uplatnením reklamácie znáša Kupujúci, ak nie je stanovené inak. V prípade oprávnenej reklamácie dopravné náklady znáša predávajúci alebo Záručný servis.

Tovar na reklamáciu zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame tovar pri zasielaní poistiť pre prípad poškodenia počas prepravy. Náklady Kupujúcemu budú preplatené spätne.

Kupujúci hradí v  plnom rozsahu náklady súvisiace s opravou reklamovaného tovaru po uplynutí záručnej doby. Ak si Kupujúci uplatňuje právo zo záruky presahujúcu zákonom stanovenú, je potrebné predložiť Predávajúcemu doklad o  rozšírenej záruke.

 

4. Záverečné ustanovenia

 

Spotrebiteľ súhlasí s reklamačnými podmienkami v okamihu potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu reklamačného poriadku v  súlade s  Občianskym zákonníkom a  ostatnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.

Dodávateľ reklamačným poriadkom riadne a  včas informuje spotrebiteľa o  podmienkach a  spôsobe uplatnenia práv za zo zodpovednosti za vady vrátane údajov o  tom, kde môže uplatniť reklamáciu a  o  vykonaní záručných práv.

V prípade reklamácie prosím vyplňte reklamačný formulár a zašlite nám ho spolu s reklamovaným tovarom na adresu našej prevádzky: 

Za poštou 391/46, Pavlovce nad/Uhom, 07213

REKLAMAČNÝ FORMULÁR